اطلاعات
نوع سازمانشرکت
تلفن کارخانه
تلفن دفتر مرکزی
ایمیل شرکت
تجربه صادرات
دارای استاندارد ملی ایران
دارای استاندارد مدیریت ایزو
شماره اسکایپ